Get Adobe Flash player


A hittan-és erkölcs oktatásról

Kedves Szülők! Kedves Testvérek!

 

Örülünk, hogy órarendbe iktatott hittan és erkölcstan oktatás lesz, Isten iránti hálával a szívünkben, és köszönetünket fejezzük ki a Magyar Parlamentnek, hogy a misszió alanyának tekinthetjük az eddigi100-ból azt a nyolcvan gyermeket is, aki eddig nem jártak hittanra. Most kötelezően egy órában hit- és erkölcstant tanul minden elsős és ötödikes általános iskolás, kivéve, akiket a szülők erkölcstanra iratnak be (ők hittanra járnak). Hogy ezt minél többen tegyék, eljött a szent misszió és a cselekvés ideje. Néhány gyakorlati lépésre szeretnénk a figyelmet felhívni.

 

 1. 1.Célszerű lenne minden településen a postaládákba bedobni a Presbiteri Szövetség traktátusát, amit minden gyülekezet megkapott, de díjmentesen kinyomtatható a honlapunkról: www.presbiter.hu/files/Szorolap2.pdf
 2. 2.A lelkipásztor, amikor meglátogatja az iskolaigazgatókat, célszerű átadni egy ellenőrzőbe ragasztható kis felhívást a következő szöveggel:

Szeretettel tájékoztatjuk, hogy a 2013/14-es tanévtől lehetőség nyílt a Hit- és erkölcstan oktatására. Gyermeke lelki fejlődésének, kiegyensúlyozott felnőtté válásának fontos feltétele ennek a lehetőségnek a kihasználása. A Biblia üzenetének és Jézus életének megismerése azt eredményezheti, hogy gyermeke a keresztyén értékeket elfogadva felnőtt életét is Isten gondviselésére bízza, az Ő útján járva válik családjának és környezetének példájává. Szülői jóakaratára és felelősségére apellálva szeretettel hívjuk és várjuk gyermekét a református hit- és erkölcstan oktatáson.

 1. 3.Amennyiben lehetséges, kérjük a helyi iskolaigazgatókat, hogy a leendő elsősöknek tartott nyíltnapokra bejussunk. Így a szülők nem csak a tanítókat, hanem a hittanoktatókat is megismerhetik és képet kapnak arról, hogy mit ad a hittan tanítás a gyermekeknek.
 2. 4.Minden gyülekezeti tag gondolkozzon el, hogy van-e pedagógus ismerőse a helyi iskolában, aki Isten ügye mellé állna. Sokkal könnyebb úgy megnyerni szülőket, más pedagógusokat, ha van egy „beépített ember” és nem csak az „utcáról sétálunk be”. Egyik iskolának sem érdeke, hogy külső ember belelásson az iskola belső ügyeibe és véleményt formáljon. Ezért fontos, hogy megbízható, hiteles személyek legyünk, akiket partnerként kezelnek.
 3. 5.Ha van fakultatív hittanoktatás, meg lehet kérni egy gyereket, hogy írjon az iskolaújságba vagy az iskola honlapjára: Miért szeret hittanórára járni?
 4. 6.A szülők között szervezhető kör e-mail. Ha van egy szülő, akit foglalkoztat a hit és erkölcstan kérdése, a kör e-maillel újabb lehetőség nyílhat meg.
 5. 7.Nem szabad elfeledkeznünk azokról a gyermekekről sem, akik más felekezetekhez tartoznak, vagy máshol keresztelkedtek, de nem járnak templomba. Nem küldjük el őket, sőt hívjuk a köreinkbe.
 6. 8.Előnyt jelent, ha kirándulási programot kínálunk. Esetleg szervezhetünk egy tanulmányi sétát, amelyen megmutatjuk templomunkat és környezetét. Néprajzi és helyismereti előadásnak is bevehetik a pedagógusok és csak kísérőként kell részt venniük a foglalkozáson, nem kell órát sem tartaniuk.

9.  A lelkipásztorok, iskolaigazgatók, hittantanárok az egyházközség területén közös munkával alakítsák ki az órarendeket. Ne engedjük, hogy a hittanórák a délutáni sávban foglaljanak helyet a szakkörök között.

10. A fakultatív hittanoktatást mindenképpen hirdetni kell azokban az osztályokban, ahol nem vezetik még be a kötelező hit és erkölcstant. Később ezekkel a gyerekekkel lehet a többi évfolyamon is elindítani a hittanoktatást.

A százból 80 gyermek megnyerése Krisztusnak egy település életében ma a legszentebb missziói lehetőség. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mert ilyeneké ISTEN országa. Vegyük észre, hogy ISTEN a hit és erkölcstan ajándékát a hívő nép misszióján keresztül szeretné átadni. Most a mi felelősségünk ez, induljunk el, nincs egy perc sem a késlekedésre. Legyen ez egy igazi, országot átfogó, református misszió !

 

A KÖTELEZŐ ERKÖLCSTANT VAGY HELYETTE A HIT-ÉS ERKÖLCSTANT VÁLASSZUK?

Kedves Református Szülők, Nagyszülők!

 

A magyar kormány felismerte, hogy a fiatalok többsége, akiknek szüleik sem tanultak hittant, erkölcsi tudat, társadalmi együttélés elemi szabályainak ismerete nélkül nő fel annak minden sajnálatos következményeivel együtt. Ezért az Országgyűlés 2011. évi CXC. törvényben a köznevelés erkölcstannal történő kibővítéséről döntött, mégpedig kötelező jelleggel. Az Országgyűlés a törvényt úgy fogadta el, hogy a gyermek az erkölcstan helyett választhatja a hit- és erkölcstan tanulását, amely ebben az esetben már nem szabadon választható, hanem kötelező tananyag. Az iskolai tanrendbe történő beiktatás azonban nem egyszerű feladat. A törvény úgy intézkedik, hogy a kötelező erkölcstan, és a helyette választható, kötelező hit- és erkölcstan fokozatosan vezetendő be. Ez azt jelenti, hogy 2013-ban az általános iskolák első és ötödik osztályában lesz erkölcstan oktatás, majd 2014-ben már az 1-2. ill. az 5-6. osztályban, 2015-ben az 1-3. ill. az 5-7. osztályban jelenik meg az új tantárgy és 2016 szeptember 1-jétől már minden osztályban általánosan kötelező lesz ez a tantárgy. Hasonló ütemezéssel válik választhatóvá az erkölcstan helyett a hit- és erkölcstan tanulása (a kettő közül egyik kötelező!). Amely osztályokban még nem szerepel a tantervben az erkölcstan, ott a gyermekek szabadon választhatják a (fakultatív) hittanórák látogatását.

Mi az előnye a hit- és erkölcstan tanulásának az erkölcstanhoz képest? Az erkölcstan önmagában csak az elfogadott társadalmi normákat oktatja, megkísérli a gyermekek lelkiismeretét helyesen formálni a barátaihoz, szeretteihez, ismerős és ismeretlen emberekhez, a természethez. Még a materialista gondolkodók is beismerik, hogy arra a kérdésre, hogy mitől jó, tisztességes egy ember, csak transzcendens, tehát természetfeletti gyökerekre visszavezethető válasz adható. Meg kell óvnunk a gyermekeket attól, hogy ezeket a transzcendens gyökereket babonákban, okkultizmusban, ezoterikus tanokban keressék. A mi hitünk szerint az erkölcs kérdéseire csak Isten kijelentésében, a Bibliában található meg a helyes válasz. Ez a válasz a hála, amit az az ember érez, aki megértette Istennek a teremtett ember iránti szeretetét, amely egyetlen Fiának, Jézus Krisztusnak kereszthalálában lett nyilvánvalóvá, Aki által személyes kapcsolatot találhatunk a hatalmas, teremtő és világunkat igazgató Úristennel. Ezt fejezi ki nagyon tömören a János evangéliuma 3. rész 16. verse: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, ha valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen”.

Ahhoz, hogy az ember idáig eljusson, meg kell ismernie a Bibliát, a Tízparancsolatot, az ősatyák történetét, Jézus életét és tanítását, az apostoli leveleket, a reformációt és a Magyarországi Református Egyház hitvallásait – hogy csak a legfontosabbakat említsük. Minden ember választ keres az élet öt nagy kérdésére:

 1. 1.Honnan van ez a világ?              
 2. 2.Ki vagyok én, mint ember?

3.. Mi az élet legnagyobb kérdése?  

4. Mi a válasz erre a kérdésre?

 1. 5.Mit tartogat a jövő?

Az erkölcs központi kérdésein túl a hittanoktatás, a hit és erkölcstan tanulás ezekre a kérdésekre ad válaszokat amelyek sorrendben a következők:

 1. 1.A világot Isten teremtette;
 2. 2.Ember vagyok, akit Isten azért teremtett, hogy uralja és művelje a világot, közösségre jusson Vele és a szeretet kapcsolja őt össze embertársaival is,
 3. 3.A legfontosabb kérdés a bűn, az Istentől elszakadt élet felismerése;
 4. 4.A válasz: Jézus Krisztus, Aki a kereszthalála által megváltott bűneimből és Aki engem Isten előtt igaznak és szentnek nyilvánít;
 5. 5.Az élet nem következmények nélküli, mindenkinek ítélet elé kell állnia.

Ezekre ad alapozást és jó ismeretet a hit és erkölcstan tanulása. Ezeken túl a gyermeknek azt is fontos tudnia, mit jelent az, hogy református keresztyén vagyok, és mit jelent az, hogy kálvinista?

Mire hívjuk fel a szülők, nagyszülők figyelmét? Akinek gyermeke, unokája első osztályba lép, már a beiskolázáskor, 2013. március 1. és április 30. között jelezze az iskolában és a lelkésznél, hogy a gyermek a református hit-és erkölcstant választja. Ugyanígy, ha a gyermek az általános iskola 5.osztályába lép, május 20-ig jelezzék a hit- és erkölcstan választását. Ezeket a jelzéseket 2016-ig minden tavaszon el kell végezni!! Kérjük azt is, hogy a gyermek ragaszkodjék választásához a további évfolyamokon is, mert csak így jut összefüggő ismeretekhez az erkölcs és a hit kérdéseiben.

Mi legyen azzal a gyermekkel, akinek osztályában még nem indul meg a kötelező erkölcstan oktatása? A törvény szerint ezeken az évfolyamokon a fakultatív hitoktatás lehetőségét kell kihasználni. Az iskolának nincs joga lebeszélni róla a szülőt, gyermeket. Jelentkezni a református lelkésznél lehet. Ha még nem járt a gyermek fakultatív hittanra, addig is elkezdheti, amíg az ő osztályában nem vezetik be az erkölcstant. Így könnyebben megérti az erkölcstan helyett választott hit- és erkölcstant, amikor erre sor kerül.

Kedves presbiterek és gyülekezeti tagok!

A presbiterek és a gyülekezeti tagok fontos feladatai a kötelező erkölcstan, valamint a hit- és erkölcstan bevezetésével kapcsolatban a következők:

1. Emlékeztessék lelkipásztorukat, hogy 2013. február 28.-ig írásban tájékoztatnia kell az állami általános iskolák igazgatóit, hogy az egyházközség megszervezi a kötelezően választható hit- és erkölcstan oktatását az 1. és 5. évfolyamon.

2. A hit- és erkölcstan oktatása nagy feladat: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés” (Luk. 10,2). Olyan erkölcstan-tanárokra van szükség, akik nem önző érdekek megvalósításának útjára, hanem az áldozatvállalás, a nemzeti érzés és az önzetlen szolgálat felé vezetik a gyermekeket. Erre azok a református pedagógusok a legalkalmasabbak, akik a maguk életében már felismerték Isten szeretetét és fel tudják kelteni a gyermekek figyelmét a jóra, a tisztesség, a mások javára végzett munka és szolgálat fontosságára. Bíztassuk tehát a nem egyházi iskolában tanító református pedagógusokat, hogy jelentkezzenek erkölcstan tanárnak, amihez a törvény előírja egy 60 órás képzés elvégzését.

3. Azt kérjük a gyülekezeti tagoktól, akiknek ideje, elfoglaltsága engedi és elhívást éreznek ehhez a szolgálathoz, jelentkezzenek a budapesti, debreceni és sárospataki teológiai akadémiákon katechéta (hittanoktatói) szak hároméves levelező elvégzésére, hogy amikor teljessé válik az erkölcstan, illetve a helyette választható hit- és erkölcstan oktatása az általános iskolákban, tehát 2016-ban legyen elegendő református hittan-tanárunk a növekvő hitoktatói munka elvégzésére.

 

Magyar Református Presbiteri Szövetség felhívása alapján

(Orosz Károly által szerkesztett változat)