Get Adobe Flash player


A böjtről

Böjtölni reformátusként is lehet! Ehhez nyújt segítséget az alábbi böjti "kiskáté".

A böjt értelme: magunkat jobban Isten szolgálatára szánni. Ennek eszköze lehet valamilyen ételtől, élvezeti cikktől (pl. ká­vé, édesség, cigaretta, alkohol) való tartózkodás 6 héten ke­resztül, mert valahányszor magunkhoz akarnánk venni, s még­is lemondunk róla, a magunknak való kedveskedés helyett Is­tennek ajánljuk figyelmünket és önmagunkat. A böjtnek min­dig van célja, tehát elhatározzuk, hogy miért szeretnénk ilyenformán böjtölni. Az önmegtagadásnak úgy van értelme, ha nem pusztán önsanyargatás, hanem egyben nyitás is Isten or­szága fejé.

A böjt másik lehetősége: Isten akaratára tudatosan hango­lódni - akár az alábbi szempontsor alapján. Ez össze is köthe­tő a fenti böjtformával. Ezekkel arra törekszünk, hogy Istennek kedves életet éljünk: jellemünkben és tetteinkben látszódjék Krisztus. A böjti időszak vége felé ki-ki fogalmazzon meg olyan célokat, amelyek fontossá váltak számára. (A vastag be­tűs napok a vasárnapokat, ill. az ünnepnapokat jelzik.)

1. A böjt kezdőnapja vasárnap, böjtfő: családunkkal együtt menjünk istentiszteletre. (Ha valaki egyedül él, ro­konával vagy barátjával.)

2. Tartózkodjunk a televíziótól, amivel visszavonulót fújunk lelki szféráinkba, jelezvén, hogy az ünnep megkezdődött!

3. Vegyük fel valakinek a keresztjét, segítsünk terheinek hordozásában - amiképpen Cirénei Simon! Lehet szomszéd, barát, családtag, munkatárs vagy bárki, aki valamilyen külön­legesen nehéz terhet kell, hogy vigyen.

4. Mondjunk le valamilyen kedvenc ételünkről! Figyeljünk arra, hogy lelki éhségünk mélyebb legyen: nem csak az étel után, hanem Isten után vágyakozzunk.

5. Vegyük észre a természet szépségeit és csodáit! Isten cso­dálatos világot adott, örüljünk és adjunk hálát érte.

6. Imádkozzunk azokért, akikkel a nap során találkozunk!

7. Takarítsuk el a szemetet! Az otthonunkban, a munkahe­lyünkön felhalmozódó rendetlenség a szívünkben uralkodórendetlenséget is tükrözheti. Tégy rendbe egy fiókot, egy elha­nyagolt helyiséget és gondolj arra, Isten hogyan akar rendet tenni benned!

8. Kedves bibliai alakunk életéből ragadjunk meg egy mozzanatot, azt igyekezzük megvalósítani!

9. Félelem-böjt. Valahányszor félelem támad bennünk, ér­zésünket formáljuk hálaadó, magasztaló imádsággá, amiben kifejezzük, hogy Istenbe vetett bizalmunk nagyobb, mint a fé­lelmünk. Figyeljük, mennyivel könnyebb a napunk, ha a hit és nem a félelem parancsol!

10. Bocsássunk meg! A Miatyánkban azt kérjük, úgy bo­csásson meg Isten nekünk, ahogy mi egymásnak.

11. Rádió-böjt vagy számítógép-böjt. Ma ne kapcsold be! Olyan sok hanggal és zajjal töltjük meg az életünket, hogy ama halk és szelíd hangot nem tudjuk meghallani.

12. Emlékezz egy áldott elődödre: lehet az egy idősebb csa­ládtag, rokon, barát, aki már lehet, hogy nem is él. Idézd emlé­kezetedbe azt, amit tőle tanultál! Azért lehettünk hívővé, mert valaki beszélt róla nekünk.

13. Erőszak-böjt. Ne hangoskodj, ne légy erőszakos, de légy kedves, türelmes!

14. Ma a gyülekezetedért és lelkipásztorodért imádkozz, aki­re Isten az igehirdetés szolgálatát bízta, emlékezz: a papjával perlő népen nem lehet áldás!

15. Vegyünk részt az istentiszteleten. Énekeljünk!

16. Ma keressük az alkalmat arra, hogy elismerjük valakinek az erőfeszítéseit!

17. Hallgassunk! Egyik legjobb eszköz arra, hogy kifejez­zük gyermekeink iránti szeretetünket, ha időnkből adunk ne­kik, s odafigyelünk rájuk. Ma még inkább figyeljünk arra, mit akarnak mondani nekünk. Ma a csendet ízlelgessük, és figyel­jük: Isten talán valami nagy hiányérzetünkre választ akar adni!        

18. Szépítőszer-böjt. Ma ne használj kozmetikumot! Emlé­kezz: porból lettünk és ismét porrá leszünk.

19. Adakozz! Mondj le édességről, cigarettáról vagy vala­mi olyasmiről, amit szeretsz. Az árát add valakinek, aki rá­szorul.

20. Szakíts időt a játékra! Az öröm Isten országának jellem­ző vonása. Szakíts időt arra, hogy gyermekiddel játssz, társas­játékozz, énekelj vagy mesélj nekik!

21. Olvass egy keresztyén könyvet! Hitünk épülésére szolgál­hat a Biblia mellett más hitmélyítő, egyházi könyv, kiadvány is.

22. Keresd a jót! Figyelj arra, milyen jót kaptál Istentől: család, barátok, munkatársak stb. Mondj el legalább egy dolgot valakinek a nap folyamán, amiben Isten szeretetét ismerted föl.

23. Édesség-böjt. Ne egyél édességet, de figyelj oda azokra az ízekre, amelyeket Isten azon kívül adott!

24. Vizsgáld meg lelkiismeretedet! Vizsgáld meg magad, kérj Istentől erőt, hogy hajlandó légy föl adni olyan szokásodat, ami megakadályoz abban, hogy kifejezd szeretetedet Isten és a családod iránt.

25. Pletyka-böjt. Szívesen feketítjük be a másikat, hogy mi különbnek mutatkozzunk. Ma gyakorold magad abban, hogy nem figyelsz oda pletykákra, és nem is adsz tovább ilyeneket!

26. Készség kérése. Gyakran tudjuk, hogy mit kellene tenni, de nem tesszük. Kérd Istent, hogy tegyen késszé a cselekvésre, és segítsen véghez vinni azt, amit elhatároztál!

27. Légy békességteremtő! Boldogok a békességteremtők... Imádkozz békéért. Világunk tele van békétlenséggel, fájdalom­mal. Kérd Istent, adjon békét egyének, népek és a világ számára.

28. Küldj üdvözletet! Írj levelet vagy hívj fel valakit, aki ma­gányos. Gyermekeidet is kérheted, segítsenek rajzolni, írni.

29. Légy rejtett samaritánus! Tégy valamit egy családta­godért anélkül, hogy hivalkodnál vele, hogy te voltál. Isten látja, s megfizet nyilván.

30. Őszinteség! Vizsgáld magad a nap folyamán, mennyire őszinték a szavaid, a viselkedésed, a motivációid. Leplezd le önmagad előtt hazugságaidat és törekedj őszinteségre.

31. Töröld le a könnyet "Jézus arcáról"! Ahol szenvedést látsz, segíts, semmit érte nem várva!

32. Kritika-böjt. Ma a kritizálás kísértésében tanulj megáll­ni. Családtagjaid bírálása helyett légy kedves velük vagy egy­szerűen maradj csendben. Korholás helyett dicsérd gyermekei­det, ismerd el bennük a jót!

33. Önbecsmérlés böjtje. Gyakran önmagunknak vagyunk legnagyobb ellenségei. Olyan szigorúan bíráljuk magunkat, hogy attól nem tudunk lélekben nőni. Ma tudatosítsd magad­ban, hogy Isten szeretett gyermeke vagy!

34. Figyeljünk belső ösztönzésünkre: mire ösztönöz Isten Igéje, hogyan akarja aktualizálni magát bennünk?!

35. Ma különösen egy családtagodért imádkozz, pl. akinek a helye legközelebb van hozzád!

36. Hangolódj Jézus passiójára! Emelj ki belőle egyetlen mozzanatot. Gondolkodj és imádkozz ezzel kapcsolatban!

37. Hétfő: Adj hálát Istennek! Írj össze tíz dolgot, amiért iga­zán hálás vagy Istennek. A hálás élet szent élet.

38. Kedd: Ma Te határozd meg a böjt tartalmát.

39. Szerda: Ma a „legkisebbekért” imádkozz: a legelhagyot­tabbakért, legszegényebbekért, legkiszolgáltatottabbakért, ha­talom nélkül valókért.

40. Nagycsütörtök: Imádkozz azokért, akik elárultak, hűtle­nek lettek hozzád. Imádkozz ellenségeidért.

41. Nagypéntek: Köszönd meg, hogy Jézus érted is meghalt a kereszten. Háládat azzal fejezd ki, hogy másnak is elmondod Nagypéntek üzenetét: meghalt, hogy a kárhozatból megvált­son, örök halál helyett örök életünk legyen.

42. Nagyszombat: Rendezd el azt, amit akkor tennél, ha ma hazahívna Urad.

43. Húsvét: Fogalmazd meg, mit jelent számodra húsvét!

44. Ne hagyd abba! Gondolj vissza az elmúlt hetekre, válassz ki egyet, amiben gyakorolni szeretnéd magad. Határozd el, hogy ezekre a jövőben is figyelsz!

Fodorné Nagy Sarolta